Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porcelánka
Žacléř - Schatzlar

 

hl.stranka.jpg

 

(CZ)

Založení žacléřské porcelánky je spojené s rodinou Pohlů a datuje se do roku 1878 a to Heinrichem Pohlem.Od roku 1881 je v zápise živnosti uveden jeho bratr Reinhold Pohl. V roce 1904 se již uvádí v zápise firmy název   Porzellanfabrik Schatzlar Theodor Pohl.
Výrobní program porcelánky byl zaměřen na  drobný technický porcelán,sošky svatých ,dekorační porcelán, panenky, sanitární výrobky a elektrotechnický porcelán jehož podíl ve výrobě po roce 1920 převažoval.
Značení výrobků v žacléřské porcelánce je doloženo od roku 1904, kdy je již majitelem prokazatelně Theodor Pohl, po jehož úmrtí v roce 1934 přebírá továrnu Theodor Pohl jun.

 

Značky:                  znaky.jpg

Některé výrobky byly také značeny třímístným číslem v rámečku (většinou sošky svatých)a nebo také až čtyřmístným číslem  bez  ohraničení.
Po roce 1945 došlo k vysídlení německých obyvatel,znárodnění továrny a k několika měnícím se začlenění porcelánky s jinými provozy v ČSR.Od roku 1958 je továrna zařazena jako závod pod Elektroporcelán Louny s výrobním programem technického a hlavně elektrotechnického porcelánu.
Změny organizační,změny výrobního sortimentu,změny v myšlení některých lidí znamenaly v důsledku zničení forem pro sakrální a dekorační zboží a zničení nebo ztrátu výrobní dokumentace a katalogů.
Výroba keramiky pokračuje v žacléřské porcelánce dodnes pod názvem Keramtech s.r.o. na moderních linkách se zaměřením   technických výrobků pro průmysl.
Elektrotechnické výrobky Theodora Pohla ze žacléřské porcelánky měly velkou zásluhu na urychlení elektrifikace v ČSR kolem roku 1930.
Porcelánové figurky svatých,kropenky,vázičky byly rozšířeny s ohledem na svou cenu v mnoha domácnostech hlavně v Čechách a na Moravě. Některé se podařilo získat z Belgie, Francie,Německa,Polska,Rakouska.
S žacléřskou porcelánkou je spojeno jméno umělce německé národnosti - sochaře Emila Schwantnera , který se narodil r. 1890 v Královci. Učil se od 14-ti let v porcelánce , absolvoval odbornou keramickou školu v Teplicích a studoval v roce 1909 - 1912 na pražské umělecké akademii. V letech 1914 - 1918  se aktivně zúčastnil i bojů v první světové válce. Jeho sochařská díla jsou na mnoha místech ve východočeském kraji.

Pokud máte jakoukoli informaci k žacléřské porcelánce /faktury,účtenky,vzorníky …/ jsme vděčni za každou informaci. Máme zájem pouze o výrobky, které nám chybí k doplnění vyrobené série ( mohou být i poškozené).V případě kontaktu na náš email, uveďte prosím  ve své zprávě označení sošky (číslo formy) a přibližnou výšku.
Foto mailem je nejvhodnější.

(D)

Die Gründung der Schatzlarer Porzellanfabrik ist mit der Familie Pohl verbunden und datiert seit dem Jahr 1878, und zwar mit Heinrich Pohl. Ab dem Jahr 1881 ist in der Gewerbeeintragung sein Bruder Reinhold Pohl angeführt. Im Jahre 1904 wird in der Eintragung der Firma bereits der Name Porzellanfabrik Schatzlar Theodor Pohl angeführt.
Das Herstellungsprogramm der Porzellanfabrik war auf kleines technisches Porzellan, Heiligenstatuen, dekoratives Porzellan, Puppen, Sanitärerzeugnisse und elektrotechnisches Porzellan, dessen Anteil an der Herstellung im Jahre 1920 überwiegend war, gerichtet.
Die Bezeichnung der Erzeugnisse in der Schatzlarer Porzellanfabrik wird seit dem Jahr 1904 belegt, wo der Eigentümer der Fabrik nachweislich Theodor Pohl ist, nach dessen Tod im Jahre 1934 die Fabrik von Theodor Pohl jun. übernommen wird.
Einige Erzeugnisse wurden auch mit einer umrandeten dreistelligen Nummer (meistens die Heiligenstatuen) oder manchmal auch mit einer bis zu vierstelligen Nummer ohne Umrandung bezeichnet.
Nach dem Jahre 1945 kam es zur Aussiedlung der deutschen Einwohner, zur Verstaatlichung der Fabrik und zu einigen sich verändernden Eingliederungen der Porzellanfabrik mit anderen Betrieben in der Tschechoslowakischen Republik. Seit dem Jahr 1958 ist die Fabrik als ein Betrieb unter dem Herstellungswerk Elektroporcelán Louny, mit einem Herstellungsprogramm des technischen und hauptsächlich des elektrotechnischen Porzellans, eingeordnet.
Die Organisationsänderungen, die Änderungen des Herstellungssortimentes, die Änderungen im Denken einiger Leute bedeuteten folglich die Vernichtung der Formen für die sakralen und die dekorativen Waren sowie die Vernichtung oder den Verlust der Herstellungsdokumentation und der Kataloge.
Die Herstellung der Keramik in der Schatzlarer Porzellanfabrik wird bis heute, unter dem Namen Keramtech s.r.o., auf modernen Herstellungsstraßen mit Richtung auf technische Erzeugnisse für die Industrie fortgesetzt. 
Die elektrotechnischen Erzeugnisse Theodora Pohls aus der Schatzlarer Porzellanfabrik haben sich große Verdienste um die Beschleunigung der Elektrifikation in der Tschechoslowakischen Republik um das Jahr 1930 erworben.
Die Heiligenstatuen, Weihkessel und kleine Vasen aus Porzellan waren mit Rücksicht auf ihren Preis in vielen Haushalten, hauptsächlich in Böhmen und in Mähren verbreitet. Einige solche Gegenstände gelang es aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Polen und Österreich zu gewinnen.
Mit der Schatzlarer Porzellanfabrik ist der Name des Künstlers deutscher Nationalität – Emil Schwantners – verbunden, der 1890 in Königshan geboren wurde. Er lernte seit seinen 14 Jahren in der Porzellanfabrik, absolvierte die keramische Fachschule in Teplitz und studierte in den Jahren 1909 – 1912 an der Prager Kunstakademie. In den Jahren 1914 – 1918 nahm er auch an den Kämpfen im ersten Weltkrieg aktiv teil. Seine bildhauerischen Werke finden wir auf vielen Orten in Ostböhmen.

Falls Sie irgendeine Information über die Schatzlarer Porzellanfabrik /Rechnungen, Quittungen, Musterblätter ../ haben, werden wir für jede Information dankbar sein. Wir haben das Interesse nur für die Erzeugnisse, die uns zur Ergänzung der hergestellten Serie fehlen (sie können auch beschädigt sein).
Im Falle des Kontaktes auf unsere E-Mail, führen Sie bitte in Ihrer Nachricht die Bezeichnung der Statue (die Nummer der Form) und die ungefähre Höhe an. Ein Foto per E-Mail ist am geeignetsten.